U-24 působí v oboru územního plánování již od 60. let 20. století. Tehdy vznikala krajská urbanistická střediska, mezi nimi i středisko s označením U-24 (označeno v Krajském projektovém ústavu Praha).

Po ukončení činnosti urbanistických středisek v 90. letech si toto označení symbolicky vybrali i zakladatelé nově vzniklé společnosti s ručením omezeným U-24, s.r.o., kteří navázali na tradici urbanistického střediska v odborných principech a více oborovém přístupu k urbanismu a územnímu plánování.

V současné době se snažíme rozvíjet specializované pracoviště, které je schopno zasvěceně reagovat na časem se měnící poptávku. S tím mimo jiné souvisí i nezbytné zaměření na geografické informační systémy (GIS) a na nové požadavky na územně plánovací dokumentaci v pojetí zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jako je především posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (SEA) apod.

tel: +420 224 254 940 e-mail: web: www.u-24.cz